Regulamin Szkoły

REGULAMIN

MAŁEGO INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO „POLONIUSZ”

I. Postanowienia ogólne

1. Mały Instytut Języka Polskiego „Poloniusz” (zwany dalej szkołą) działa przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu, które zostało założone w maju 2016 roku z inicjatywy grupy Polaków w celu integracji polonijnej, ale również integracji ze społecznością szkocką i innymi narodowościami. Założeniem Stowarzyszenia jest propagowanie języka polskiego, historii i obyczajów m.in. poprzez edukację. W związku z tym wspiera ono działalność Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”.

2. Uczęszczanie do Szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie do wykształcenia uzyskanego w Szkocji, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Wszystkie osoby stanowiące społeczność Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” – uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele oraz dyrekcja – zobowiązani są do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem bez względu na wyznanie, przekonania, kolor skóry, pochodzenie.

II. Organizacja pracy Szkoły oraz opłaty za zajęcia szkolne

1. Zajęcia w Szkole odbywać się będą z podziałem na:

  a) poziom wczesnoszkolny obejmujący dzieci w wieku od 6 do 9 lat (nauczanie zintegrowane),

  b) poziom zaawansowany obejmujący uczniów w wieku 9+ (język polski i historia),

  c) zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe: religia (w tym przygotowanie do Sakramentów Świętych).

2. Przy organizacji każdego roku szkolnego będzie brany pod uwagę kalendarz obowiązujący w miejscowych szkołach.

3. Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem zajęć dostępnym na Facebooku Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w pierwszy weekend września danego roku, a kończą najpóźniej w ostatni weekend czerwca roku następnego.

4. Zapisy do Szkoły są dobrowolne. Rodzice lub opiekunowie zapisują dzieci poprzez wypełnienie podania-kwestionariusza oraz dostarczenie go do Szkoły drogą mailową lub osobiście, po uprzednim kontakcie z Dyrektorem Szkoły. Podanie-kwestionariusz można otrzymać kontaktując się z Dyrektorem Szkoły. Dziecko zostaje przyjęte do szkoły lub w razie braku miejsca umieszczone na liście rezerwowej. Potwierdzenie decyzji o przyjęciu dziecka do Szkoły zostanie przekazane drogą mailową lub telefoniczną.

5. Opłata za naukę w Małym Instytucie Języka Polskiego „Poloniusz” w Edynburgu wynosi £500 za okres od września do czerwca bieżącego roku. Opłata ta może być rozłożona na miesięczne raty i wówczas wynosi £50 na miesiąc. Opłata za Szkołę jest stała i niezależna od ilości zajęć, które dziecko odbyło czy opuściło z przyczyn od Szkoły niezależnych. Płatności za szkołę należy dokonywać na konto szkoły.

Zajęcia nieobowiązkowe dla chętnych, takie jak historia, matematyka, czy geografia, nauczane w szkole są dodatkowo płatne.

6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani poinformować Dyrektora Szkoły o nieobecności ucznia najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.

7. W nauczaniu, zarówno języka polskiego, jak i historii, w Małym Instytucie Języka Polskiego „Poloniusz” korzystamy z podręczników zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do nauczania w szkołach w Polsce oraz z materiałów własnych opartych na Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. 

8. Podręczniki, książki i pomoce szkolne, które są własnością Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” powinny być szanowane.  Jeśli zostaną wypożyczone, należy je zwrócić, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć w danym roku szkolnym.

III. Uczniowie

  1. Uczniowie mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności i nietykalności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

e) brania udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę,

f) brania udziału w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Szkołę za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Szkoły,

b) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach,

c) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek oraz mienie Szkoły,

d) naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na koszt rodziców lub prawnych opiekunów,

e) okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane normy etyczne,

f) dbanie o kulturę, higienę osobistą i wizerunek własny zgodny z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

3. Zabrania się uczniom:

a) przynoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych i wartościowych,

b)używania podczas lekcji telefonów komórkowych.

IV. Rodzice (opiekunowie prawni)

1.Rodzic lub opiekun prawny ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia dla swojego dziecka,

b)aktywnego udziału w organizowanych przez Szkołę spotkaniach, obchodach, wycieczkach itp.,

c)życzliwego i podmiotowego traktowania swojego dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

d)uzyskania informacji na temat procesu nauczania i postępów dziecka.

2.Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do:

a)przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Szkoły,

b)aktywnego uczestnictwa w rozwoju edukacyjnym swojego dziecka,

c)punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Szkoły,

d)dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych,

e)czuwania nad uzupełnianiem braków wynikających z nieobecności dziecka (dzieci) na zajęciach,

f)pisemnego zawiadomienia o konieczności przyjęcia przez dziecko jakichkolwiek leków podczas zajęć – leki mogą być przyjmowane tylko pod nadzorem nauczyciela,

g)naprawienia wyrządzonych szkód materialnych przez swoje dziecko na własny koszt,

h)terminowego uiszczania opłat za Szkołę.     

3.Rodzic (opiekun prawny) jest proszony o:

a)pomoc przy organizacji imprez szkolnych oraz uczestnictwo w nich,

b)zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami dostępnymi na Facebooku Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”,

c)informowanie o każdej zmianie danych kontaktowych oraz innych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym,

d)zgłaszanie przewidywanych nieobecności dziecka (dzieci) w szkole,

e)o zgłoszenie decyzji o wycofaniu dziecka ze Szkoły najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem wycofania.

V. Postanowienia końcowe

1. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni zapoznać się z Regulaminem Szkoły.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą koszty uszkodzeń lub zniszczeń dokonanych przez ich dziecko (dzieci) na terenie siedziby Szkoły.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub zniszczone przez uczniów na terenie Szkoły.

4. Na całym terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania, bądź używania niedozwolonych używek. Jego złamanie stanowi naruszenie przepisów właściciela nieruchomości i będzie zgłoszone właściwym służbom.

5. Rodzicom oraz dzieciom wolno przebywać tylko w wyznaczonej dla Szkoły części budynku.

6. Nie wolno wprowadzać zwierząt do budynku.

7. Wszelkie próby ataku werbalnego lub fizycznego wobec pracowników szkoły będą traktowane poważnie i zgłaszane na policję.

8. Zdjęcia wykonywane podczas zajęć szkolnych i imprez organizowanych przez Mały Instytut Języka Polskiego „Poloniusz” oraz imprez organizowanych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu wykorzystywane są jedynie w celu dokumentowania działań Szkoły i Stowarzyszenia oraz promocji tychże instytucji.

9. Wszelkie wnioski i skargi powinny być kierowane do Dyrektora Szkoły.