Statut Szkoły

STATUT

MAŁEGO INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO „POLONIUSZ”

DZIAŁAJĄCEGO PRZY POLSKIM STOWARZYSZENIU
KULTURALNO-EDUKACYJNYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W EDYNBURGU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Mały Instytut Języka Polskiego „Poloniusz” (zwany dalej szkołą) działa przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu, które zostało założone w maju 2016 roku z inicjatywy grupy Polaków w celu integracji polonijnej, ale również integracji ze społecznością szkocką i innymi narodowościami. Założeniem Stowarzyszenia jest propagowanie języka polskiego, historii i obyczajów m.in. poprzez edukację. W związku z tym wspiera ono działalność Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”.
 2. Celem Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii, umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju projekty związane z polską kulturą i obyczajami.
 3. Mały Instytut Języka Polskiego jest instytucją niezależną finansowo, utrzymywaną z opłat uiszczanych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły i funduszy zebranych samodzielnie oraz grantów i dotacji.
 4. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły jest Statut i Regulamin Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz”.
 5. Siedzibą szkoły na czas zajęć jest budynek Craigentinny Community Center w Edynburgu, użyczany za opłatą.
 6. Decyzje dotyczące działalności szkoły podejmuje dyrektor szkoły po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami Zarządu Szkoły i Stowarzyszenia. W tym decyzje związane z finansowaniem szkoły.

II. ZARZĄD SZKOŁY

 1. Zarząd Szkoły pracuje dla dobra wszystkich uczniów.
 2. W skład Zarządu Szkoły wchodzą:– Dyrektor szkoły,

  – dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,

  – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

  – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Edynburgu.

 3. Zarząd spotyka się przynajmniej dwa razy w roku.
 4. Kworum zebrania Zarządu stanowi trzech członków Zarządu.
 5. Decyzje są podejmowane w wyniku głosowania. Do ich zatwierdzenia potrzebne jest poparcie ze strony trzech członków Zarządu.
 6. Każdy członek Zarządu Szkoły jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności zaraz po powołaniu go na stanowisko w Zarządzie Szkoły. W przypadku Dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły, osoby te zobowiązane są do podpisania tej klauzuli zaraz po powołaniu na pełnione stanowisko, a następnie na początku każdego roku szkolnego.
 7. Zarząd przygotowuje imprezy szkolne.
 8. Dyrektor na wniosek Zarządu Szkoły ma prawo do usunięcia z Zarządu członka, który jawnie złamał zasadę poufności lub uchyla się od swoich obowiązków (stosowana jest zasada dwóch pisemnych upomnień, przy czym trzecie jest równoznaczne z natychmiastowym wykluczeniem z Zarządu).
 9. Członkowie Zarządu mają prawo z powodów osobistych do zawieszenia swojej funkcji maksymalnie na 3 miesiące. Wszystkie podania o zawieszenie lub rezygnacje wymagane są na piśmie i muszą być przekazane do wiadomości dla wszystkich członków Zarządu.

III. RADA RODZICÓW

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą:– Przewodniczący,

  – Z-ca Przewodniczącego,

  – Członkowie Rady.

 2. Rada Rodziców sprawuje swoją władzę podczas jednego roku szkolnego, po czym wybierana jest kolejna. Dotychczasowi członkowie mają prawo ubiegać się o przedłużenie na kolejną kadencję.
 3. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Zastępcę.
 4. Rada Rodziców wyznacza ze swojego grona dwie osoby, które reprezentują ją na zebraniach Zarządu Szkoły.
 5. Rada Rodziców jest odpowiedzialna za:– organizowanie imprez wspomagających działalność szkoły (zakup nagród i materiałów na potrzeby szkoły odbywa się w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły),

  – współpracę z władzami lokalnymi i rodzinami uczniów.

 6. Przewodniczący Rady Rodziców pod koniec swojej kadencji przygotowuje raport dotyczący rocznej działalności Rady.
 7. Rada Rodziców zwołuje zebrania swoich członków tyle razy, ile wymaga tego sytuacja szkoły, następnie powiadamia Dyrektora szkoły o decyzjach, które ustaliła.

IV. DYREKTOR SZKOŁY

 1. Dyrektora Szkoły powołuje Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne im. Adama Mickiewicza w Edynburgu.
 2. Kandydat na Dyrektora:  – musi posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne.
 1. Dyrektor Szkoły pełni nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Dyrektor rekrutuje i zatrudnia kandydatów na nauczycieli. Obowiązkiem Dyrektora jest sprawdzenie referencji oraz wykształcenia starających się o pracę nauczycieli przed zatrudnieniem ich).
 3. Ma prawo odwołania nauczycieli, którzy w rażący sposób naruszyli prawa ucznia lub nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków.
 4. Dyrektor organizuje pracę Rady Pedagogicznej.
 5. Wydelegowuje osoby na niezbędne kursy pedagogiczne, administracyjne bądź inne.
 6. Dyrektor przygotowuje wnioski o dotacje i darowizny, a następnie przekazuje taką dokumentację do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Edynburgu, które zajmuje się dalszym postępowaniem w celu uzyskania konkretnego dofinansowania.
 7. Dyrektor zajmuje się finansami szkoły.
 8. Dyrektor odpowiedzialny jest za podpisywanie szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 9. Dyrektor w zakresie swoich uprawnień reprezentuje szkołę i jest odpowiedzialny za jej wizerunek medialny.

V. RADA PEDAGOGICZNA

 1. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole tworzą Radę Pedagogiczną, na czele której stoi Dyrektor Szkoły.
 2. Nauczyciele są rekrutowani i zatrudniani przez Dyrektora i jemu podlegają.
 3. Rada Pedagogiczna wyznacza ze swojego grona osobę, która reprezentuje Radę Pedagogiczną na zebraniach Zarządu Szkoły.
 4. Nauczyciele posiadający dzieci w naszej szkole są zwolnieni z opłat czesnego.
 5. Rada Pedagogiczna realizuje zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze zaproponowane przez Dyrektora Szkoły.
 6. Nauczyciele zwołują dwa zebrania z rodzicami (po jednym w każdym semestrze) lub przygotowują raporty dla rodziców informujące o postępach uczniów.
 7. Rada Pedagogiczna ma prawo zbierać się tyle razy, ile wymaga tego ustalenie wszelkich zasad dydaktycznych i merytorycznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zmiany w Statucie dokonuje Dyrektor Szkoły po uprzedniej konsultacji z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego im. Adama Mickiewicza w Edynburgu.